Zorginstellingen en Gemeente Breda sluiten Green Deal

De Gemeente Breda gaat zorginstellingen in de stad ondersteunen bij een duurzamere bedrijfsvoering. Zorginstellingen kunnen veel (milieu)winst behalen op het gebied van duurzaam inkopen, energiebesparing, efficiënter waterverbruik, het terugdringen van voedselverspilling, vervoer van medewerkers van en naar het werk en afvalverwerking. Negen grote zorginstellingen in de stad sloten hiervoor woensdag 4 november 2015 een zogenoemde Green Deal met wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid, met Milieu Platform Zorgsector en met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Hierin staan afspraken over duurzame maatregelen, over kennisdeling en over de ondersteuning van de Gemeente Breda en het Milieuplatform om dit te realiseren.

Wethouder Paul de Beer: “We willen samenwerken aan een duurzame stad. Ik ben trots op deze negen instellingen die de urgentie zien van een duurzame samenleving en dat wij daar allemaal aan moeten werken. Hun betrokkenheid en drive vind ik geweldig. Dat levert niet alleen winst op voor het milieu maar draagt ook bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering voor henzelf. Minder kosten betekent meer geld voor andere zaken Ik hoop dat vele organisaties en bedrijven dit voorbeeld zullen volgen zowel in Breda als in de regio. Daar zal ik me ook persoonlijk voor inzetten: een duurzame stad komt niet vanzelf, dat moeten we samen doen”.

Initiatief van de gemeente, actie voor de zorg

De gemeente Breda heeft het initiatief genomen voor deze Green Deal maar de zorginstellingen gaan het doen. Zij realiseren zich dat hun bedrijfsvoering mede van invloed is op de belasting van het milieu en willen die verminderen door duurzamer te gaan werken. Landelijk onderzoek wijst uit dat in verpleeg- en verzorgingshuizen 25% aan energie te besparen is. Met het ondertekenen van deze Green Deal nemen de zorginstellingen hun verantwoordelijkheid om een gerichte besparing te realiseren. Daarnaast gaan zij voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen. De Gemeente Breda en de omgevingsdienst organiseren bijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld met andere zorginstellingen en deskundigen.

Deelnemende organisaties

De zorginstellingen die de Green Deal ondertekenen zijn: Woonzorgcentrum Raffy, St.Verpleeg- en verzorgingshuis De Leystroom, Surplus Zorg en Surplus Comfort, Stichting Elisabeth, Stichting De Breedonk, Stichting Thebe West-Brabant, Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout, Amphia ziekenhuis Molengracht, Seniorenresidentie Ruitersbos.

De Milieuthermometer

Het Milieu Platform Zorgsector heeft een handzaam instrument ontwikkeld, de Milieuthermometer Zorg. Zorginstellingen kunnen de verbeteringen zichtbaar maken met het verwerven van bronzen, zilveren of gouden niveau van de Milieuthermometer. De Green Deal is gesloten voor drie jaar. Dan moeten de instellingen minstens het bronzen niveau van de Milieuthermometer hebben behaald.

Bredere groep deelnemers gewenst

Wethouder Paul de Beer en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gaan medeoverheden en regionale kringen betrekken bij het overleg over duurzame bedrijfsvoering in de zorg door ervaringen te delen en door de Green Deal verder te verspreiden. Met deze Green Deal geven de Bredase zorginstellingen, het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) en de Gemeente Breda ieder vanuit hun verantwoordelijkheid maar vooral ook samen invulling aan de afspraken uit het Nationaal energieakkoord van 2013 over duurzame groei en een breed gedragen, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid.

Bron: Breda, 5 november 2016

Zie ook: Green Deal Bredase Zorg