Uitleg wetgeving Informatieplicht erkende maatregelen energiebesparing

Advies: inventariseer op locatie of je voldoet aan de 17 erkende maatregelen energiebesparing de direct zijn uit te voeren en ga daarmee aan de slag. Ga daarna pas aan de slag met de informatieplicht.

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht instellingen om energie te besparen. In 2019 is de informatieplicht aan het Activiteitenbesluit toegevoegd. Met die informatieplicht wil de overheid energiebesparing door bedrijven en instellingen versnellen. Bedrijven en instellingen moeten aan het RVO van de overheid rapporteren welke energiemaatregelen zij hebben genomen.

MPZ heeft in oktober 2018 het ministerie EZK gevraagd de zorg uit te zonderen, vanwege het onnodig dubbelen van wetgeving. De zorgkoepels VGN, ActiZ, GGZ-Nederland, de NFU en NVZ hebben zelfs de tweede kamer nog ingeschakeld, dat alles heeft niet gebaat.

Een instelling valt onder de informatieplicht als de ‘inrichting’ meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt. Je moet dan aan RVO via het e-Loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen.
De ‘Erkende MaatregelenLijst voor de zorg’ (EML-zorg) bevat maatregelen met een terugverdientijd van <5 jaar. Ook met de wetchecker energiebesparing controleer je snel welke verplichtingen gelden.
Erkende Maatregelenlijst Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen 2019

Voor het bevoegd gezag is een inrichting een terrein met gebouwen en activiteiten (alles binnen het hek). ‘Losstaande’ woningen met een verbruik minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m3 aardgas vallen er niet onder.

Hieronder informatie over de vraag wat je moet doen,
april 2019 kunnen we nog niet alle onduidelijkheden wegnemen.

Informatieplicht per 1 juli 2019 als de instelling niet de EED plicht heeft

je moet uiterlijk 1 juli 2019 aan het e-loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen.

Informatieplicht per 5 december 2019 als de instelling wel de EED plicht heeft
Als de instelling de plicht heeft een ‘Energie-audit’(op grond van de EED) in te leveren, dan heb je voor de informatieplicht uitstel tot 5 december 2019.

Geen informatieplicht als de instelling vergunning-plichtig bent

Sommige ziekenhuizen zijn type C inrichting en zijn vergunning-plichtig. In dat geval is er geen informatieplicht en gelden de eisen uit de vergunning. Care instellingen vallen normaliter onder het Activiteitenbesluit en vallen dan onder de informatieplicht.


Deelnemers aan lokale Green Deals duurzame zorg

In al meer dan 10 regio’s zijn lokale Green Deals duurzame zorg waar instellingen en gemeenten samen werken aan duurzaamheid. De instellingen pakken dat over het algemeen op met de Milieuthermometer Zorg. In deze deal zit ook de omgevingsdienst aan tafel en in overleg kan voor de informatieplicht uitstel van handhaving worden afgesproken. Immers, de deelnemers werken aan de energiemaatregelen en over 1 jaar is de informatieplicht dan een formaliteit. Bespreek dit met de gemeente of omgevinsgdienst.

Invullen in e-loket
RVO heeft het e-loket, op internet waar de instellingsgegevens kunnen worden ingevuld.

18 april 2019: er zijn nog vragen
• Werkt het e-loket al goed? Bijna, het minEZK en de RVO werkt in april-mei nog aan verbeteringen.
• In een groot gebouw zijn de meeste maatregelen min of meer getroffen, maar net niet 100%. Wat vul je dan in? Antwoord onbekend.

De zorgbranches hebben met minEZK en RVO afgesproken dat in het e-loket een upload-optie wordt toegevoegd, waardoor het gemakkelijker wordt om eigen data vanuit eigen systemen te uploaden. EZK komt deze afspraak vooralsnog niet na. Er komt wel een uploadfunctie maar alleen voor een door EZK opgelegd format. In April is nog onbekend hoe dat gaat werken.

Er zijn en komen tools voor het per locatie inventariseren van de stand van zaken voor voldoen aan erkende maatregelen. Bijvoorbeeld de Milieubarometer , die veel MPZ leden gebruiken. Zie dit als hulpmiddelen voor de informatieplicht.

Verdere ontwikkelingen
MPZ komt met een rapportage met extra uitleg van erkende maatregelen voor de direct te treffen maatregelen (zelfstandig moment). Op de MPZ ledendag in april informeren wij u verder.

In juni 2019 komt MPZ met verdere hulpmiddelen voor het opstellen van vastgoedplannen voor energiebesparing en inzet duurzame energie. Dit sluit aan bij de EML, de EED en de energietransitie voor 2030 waar de Green Deal duurzame zorg 2.0 op gericht is.