Visie en advies MPZ omgang EED wetgeving (energie-audit)

artikel met update 8 feb 2016

Wat is er aan de hand

De Energie Efficiency Directive (EED) is nieuwe wetgeving sinds 10 juli die van alle grote instellingen een energie-audit vraagt voor 5 december2015

Op aandringen van Europa heeft Nederland de Energie Efficiency Directive (EED) in de wetgeving opgenomen en in werking gesteld. Dit verplicht alle grote bedrijven om elke 4 jaar een energiebesparingsplan (energie-audit) op te stellen, om te beginnen in 2015. Hieronder vallen de zorginstellingen waar meer dan 250 mensen werken. Ook de kleine vestigingen die onderdeel zijn van grote organisaties vallen er onder.

De eerste helft van 2015 heeft het Milieuplatform Zorg (MPZ) in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Milieu een pilot uitgevoerd met de naam Energie Prestatie Keuring.
De Milieuthermometer Zorg, een praktisch door de leden zelf opgezet milieumanagementsysteem is in dit project voor het hoofdstuk energie verbeterd en aangepast om te voldoen aan het Activiteitenbesluit.

Dit houd in dat de lijst Erkende Maatregelen Energiebesparing in de Milieuthermometer zijn verwerkt. De lijst bestaat uit maatregelen welke zich binnen 5 jaar terugverdienen.
De lijst erkende maatregelen energiebesparing is sinds 1 december 2015 onderdeel van de wetgeving.

De EED is een andere methodiek dan het Activiteitenbesluit met de erkende maatregelen energiebesparing. De EED vraagt om een uitgebreide rapport, het Activiteitenbesluit vraagt om het uitvoeren van gerichte maatregelen.

MPZ positie

MPZ is van mening dat rapporten opstellen weinig toevoegt aan het beoogde doel van energie besparen. Beter is het praktisch te blijven en gefaseerd maatregelen op te pakken.

De Milieuthermometer Zorg biedt een praktische route naar een duurzame bedrijfsvoering passend bij de huidige situatie in de zorg. Hij is ontwikkeld en wordt bijgehouden door mensen uit de zorg. De Milieuthermometer biedt instellingen ook enkele jaren tijd voor fasering van uitvoering van verplichte investeringen. Zo krijgt de instelling maatwerk, en kan haar natuurlijk momenten in de bedrijfsvoering gebruiken voor energiebesparing. MPZ heeft hier met haar leden hard aan gewerkt en loopt op dit punt in lijn met wetgeving.

MPZ is van mening dat elke instelling met het certificaat Milieuthermometer Zorg niveau brons voldoet aan de EED. Het certificaat is immers een harde bevestiging dat de instelling niet alleen een energiebesparingsplan heeft, maar ook uitvoert. Het voorziet in de energieaudit en tevens in een goede routekaart voor de instellingen. Dit voldoet daarmee ruim aan het doel van de EED.

MPZ legt daarom de vraag bij de overheid neer om de zorg duidelijkheid te bieden, zodat we niet onnodig rapporteren of op minder belangrijke punten gehandhaafd worden. Het ministerie IenM meldt pas in maart 2016 hiervoor met een notitie te komen.

Verwarring

De praktijk is dat de gepubliceerde Europese wetgeving (EED) andere eisen stelt en afwijkt van het gepubliceerde Activiteitenbesluit van hetzelfde ministerie.

De overheid lanceert 10 juli met de EED wetgeving energiebesparing die een uitgebreide rapportage vraagt en 1 oktober 2015 het Activiteitenbesluit die daarover niet rept maar de uitvoering van nuttige recent onderzochte branchespecifieke energiemaatregelen vraagt. Instellingen die deze maatregelen nemen, voldoen aan het Activiteitenbesluit of kunnen met een energiebesparingsplan als alternatief andere maatregelen voorstellen.

Naast het handhaven van de erkende maatregelen heeft het bevoegd gezag nu ook de taak tot handhaven van de EED. Die taak ligt bij gemeenten en niet meer bij het rijk. Een gezamenlijke afspraak over handhaving is daarmee lastig geworden.

Thans, begin 2016 gaan steeds meer omgevingsdiensten brieven rondsturen, vooruitlopend op heldere werkwijzen bij handhaving.

Advies

Het advies aan certificaathouders van de Milieuthermometer is voorlopig even af te wachten. Ministerie IenM is bezig met het opstellen van een lijst met erkende keurmerken die (deels) vrijstelling geven. In maart 2016 wordt deze notitie verwacht en de Milieuthermometer zal daarin benoemd worden

Met de Milieuthermometer Zorg hebben alle certificaathouders een vorm van energiemanagement en binnen enkele jaren de energiemaatregelen doorgevoerd die gevraagd worden door de wetgeving. De instelling voldoet daarmee aan de maatschappelijke plicht.

Heeft de instelling geen Milieuthermometer certificaat, dan is het advies om aan de slag te gaan met de praktische route van de Milieuthermometer Zorg.

Na uitvoeren van de gemelde maatregelen zal het opstellen van een evt. gevraagde rapportage door het bevoegd gezag de instelling veel minder tijd kosten, omdat u de te nemen maatregelen verder niet nader hoeft uit te werken. Ook bespaart u zo eerder op energiekosten.

Sinds 1 november 2015 is de update van de Milieuthermometer Zorg voor ieder beschikbaar op de website www.milieuplatform.nl.

Acties door MPZ

Het MPZ heeft voor haar standpunt overleg gevoerd met Ministerie van Infra en Milieu, en de omgevingsdiensten ODNZKG en DCMR Milieudienst. Deze diensten onderschrijven informeel de aanpak en visie van MPZ.

MPZ zet de dialoog met de betrokken ministeries en instanties voort voor het verkrijgen van een begrijpelijke uitleg en vrijstelling voor certificaathouders.

Voor de zorg zijn de te onderzoeken maatregelen voor haast alle instellingen dezelfde en kan een standaard energieaudit rapportage met toelichting over deze maatregelen veel dubbel werk voorkomen. hierover is overleg met zorgbranches.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u die stellen aan MPZ.