Gevaarlijke stoffen: Laboratoria

Het laboratorium is dé plek waar veel met chemicaliën gewerkt wordt. Hiertoe behoren ook een flink aantal risicovolle chemicaliën (brandbaar, giftig, carcinogeen etc.) en biologische materialen (bloed, urine etc.). Om de werkzaamheden goed te laten verlopen met beperking van de risico’s, mag van iedere labmedewerker worden verwacht dat hij beschikt over voldoende kennis van zaken en de werkzaamheden zorgvuldig en veilig uitvoert. De Factsheet gevaarlijke stoffen laboratorium behandelt een aantal basisaspecten van het werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium om bij te dragen aan het veilig werken op het lab.

Vraag 1

Verschillende categorieën gevaarlijke stoffen mogen in één veiligheidskast opgeslagen worden mits:

Vraag 2

Als ik vloeistof in mijn oog krijg moet ik:

Vraag 3

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 4

Oxiderende stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 5

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 6

Een verdunning met een concentratie van meer dan 25% van een schadelijke stof is gevaarlijk.

Vraag 7

Stoffen met onderstaand symbool kan ik gerust via het riool afvoeren.

Vraag 8

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 9

Brandbare stoffen mogen worden opgeslagen in een gewone veiligheidskast.

Vraag 10

De werkzaamheden in het laboratorium zijn vaak standaard en het dragen van een labjas is veelal voldoende om veilig te werken.

Vraag 11

Zelf gemaakte preparaten en verdunningen hoeven niet geëtiketteerd te worden.

Vraag 12

Op het etiket van een zelfgemaakt preparaat moet minimaal staan:

Vraag 13

Giftige stoffen moeten in een afgesloten kast(je) of in een veiligheidskast gescheiden van de overige stoffen.

Vraag 14

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met het volgende symbool:

Vraag 15

Bijtende stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 16

Een tweetal goede algemene maatregelen voor het veilig werken op het lab zijn:

Vraag 17

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 18

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 19

Om voor een goede afvoer van lab chemicaliën te zorgen is het belangrijk dat:

Vraag 20

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.