Gevaarlijke stoffen: Laboratoria

Het laboratorium is dé plek waar veel met chemicaliën gewerkt wordt. Hiertoe behoren ook een flink aantal risicovolle chemicaliën (brandbaar, giftig, carcinogeen etc.) en biologische materialen (bloed, urine etc.). Om de werkzaamheden goed te laten verlopen met beperking van de risico’s, mag van iedere labmedewerker worden verwacht dat hij beschikt over voldoende kennis van zaken en de werkzaamheden zorgvuldig en veilig uitvoert. De Factsheet gevaarlijke stoffen laboratorium behandelt een aantal basisaspecten van het werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium om bij te dragen aan het veilig werken op het lab.

Vraag 1

De werkzaamheden in het laboratorium zijn vaak standaard en het dragen van een labjas is veelal voldoende om veilig te werken.

Vraag 2

Op het etiket van een zelfgemaakt preparaat moet minimaal staan:

Vraag 3

Brandbare stoffen mogen worden opgeslagen in een gewone veiligheidskast.

Vraag 4

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 5

Zelf gemaakte preparaten en verdunningen hoeven niet geëtiketteerd te worden.

Vraag 6

Bijtende stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 7

Giftige stoffen moeten in een afgesloten kast(je) of in een veiligheidskast gescheiden van de overige stoffen.

Vraag 8

Een tweetal goede algemene maatregelen voor het veilig werken op het lab zijn:

Vraag 9

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 10

Stoffen met onderstaand symbool kan ik gerust via het riool afvoeren.

Vraag 11

Om voor een goede afvoer van lab chemicaliën te zorgen is het belangrijk dat:

Vraag 12

Verschillende categorieën gevaarlijke stoffen mogen in één veiligheidskast opgeslagen worden mits:

Vraag 13

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 14

Als ik vloeistof in mijn oog krijg moet ik:

Vraag 15

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 16

Een verdunning met een concentratie van meer dan 25% van een schadelijke stof is gevaarlijk.

Vraag 17

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met het volgende symbool:

Vraag 18

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 19

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 20

Oxiderende stoffen worden aangeduid met het symbool: