Gevaarlijke stoffen: Laboratoria

Het laboratorium is dé plek waar veel met chemicaliën gewerkt wordt. Hiertoe behoren ook een flink aantal risicovolle chemicaliën (brandbaar, giftig, carcinogeen etc.) en biologische materialen (bloed, urine etc.). Om de werkzaamheden goed te laten verlopen met beperking van de risico’s, mag van iedere labmedewerker worden verwacht dat hij beschikt over voldoende kennis van zaken en de werkzaamheden zorgvuldig en veilig uitvoert. De Factsheet gevaarlijke stoffen laboratorium behandelt een aantal basisaspecten van het werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium om bij te dragen aan het veilig werken op het lab.

Vraag 1

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 2

Oxiderende stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 3

Giftige stoffen moeten in een afgesloten kast(je) of in een veiligheidskast gescheiden van de overige stoffen.

Vraag 4

Stoffen met onderstaand symbool kan ik gerust via het riool afvoeren.

Vraag 5

Als ik vloeistof in mijn oog krijg moet ik:

Vraag 6

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 7

De werkzaamheden in het laboratorium zijn vaak standaard en het dragen van een labjas is veelal voldoende om veilig te werken.

Vraag 8

Een tweetal goede algemene maatregelen voor het veilig werken op het lab zijn:

Vraag 9

Zelf gemaakte preparaten en verdunningen hoeven niet geëtiketteerd te worden.

Vraag 10

Brandbare stoffen mogen worden opgeslagen in een gewone veiligheidskast.

Vraag 11

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met het volgende symbool:

Vraag 12

Een verdunning met een concentratie van meer dan 25% van een schadelijke stof is gevaarlijk.

Vraag 13

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 14

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 15

Om voor een goede afvoer van lab chemicaliën te zorgen is het belangrijk dat:

Vraag 16

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 17

Bijtende stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 18

Verschillende categorieën gevaarlijke stoffen mogen in één veiligheidskast opgeslagen worden mits:

Vraag 19

Op het etiket van een zelfgemaakt preparaat moet minimaal staan:

Vraag 20

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.