Resultaten tweede Green Deal Zorg

De tussenresultaten per pijler

49% CO2-reductie met de Routekaart aanpak

TNO heeft voor de cure en care sector in 2019 sectorroutekaarten opgesteld met scenario’s om te komen tot 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.

Voor de ziekenhuizen en de langdurige zorg is vervolgens het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg gestart door TNO en MPZ-Stimular. Zij hebben handleidingen en tools gemaakt voor het opstellen van portefeuilleroutekaarten. Met deze kennis zijn honderden instellingen aan de slag gegaan.

Geld is een essentiƫle randvoorwaarde voor de energietransitie. Dit heeft geleid tot een oproep van de zorgbranches aan het rijk voor meer ondersteuning. In de Miljoenennota van september 2021 is vervolgens voor het maatschappelijk vastgoed ruim 500 miljoen euro gereserveerd. Najaar 2022 opende de subsidieregeling DUMAVA, die in 2023-2024 een vervolg krijgt.

Het streven is dat alle instellingen een eigen portefeuilleroutekaart opstellen. Als datum hebben de branches 1 juni 2022 gesteld. Najaar 2021 is op basis van routekaarten van 142 instellingen uit de langdurige zorg en 76 instellingen uit de cure een eerste analyse gemaakt. Hieruit volgt dat de zorgsector goed op gang komt met de energietransitie.

Bekijk de website van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg voor actuele informatie.

Circulaire bedrijfsvoering
Dit thema is breed en veel zorgorganisaties zijn projecten gestart voor afval scheiden, duurzame medische hulpmiddelen, reusables in plaats van disposables en hergebruik plastic. Steeds meer bouwstenen ontstaan voor de circulaire bedrijfsvoering maar een samenhangende aanpak ontbreekt nog.

Medicijnen uit afvalwater
Via het Deltaprogramma Water werken de Waterschappen aan extra zuiveringsstappen bij de RWZI’s. In de periode 2020 tot 2030 wordt dit bij de grootste installaties gerealiseerd. De ziekenhuizen voeren succesvol een pilot uit met plaszakken voor separate opvang van rƶntgencontrastvloeistoffen.
Lees ook: Nieuwsbrief ketenaanpak medicijnresten uit water, juli 2020, ministerie I en W en Kamerbrief ketenaanpak medicijnresten uit afvalwater, 2020, ministerie I en W

Gezond makende leefomgeving en milieu
Gezond makende leefomgeving en milieu verbindt het thema duurzaam met de core business van gezondheidszorg. Een gezond makende leefomgeving leidt tot minder zorgvraag. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Het RIVM doet hier onderzoek naar en verzamelt concrete voorbeelden uit de praktijk. De focus ligt daarbij op drie thema’s:

  • Natuur & Zorg
  • Voeding & Zorg
  • Architectuur & Zorg

Kijk voor meer informatie hierover op de Green Deal Zorg pagina van het RIVM.