Activiteiten en resultaten

De Green Deal is eind 2015 gestart met de ambitie dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering en toewerken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk van voldoende kwaliteit en afgegeven onder accreditatie of op een andere, gelijkwaardige wijze inzichtelijk maken dat zij werken aan de systematische en integrale verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Deze ambitie is niet geheel gehaald. Wel is veel bereikt en zijn eind 2017 het ministerie van VWS en de zorgkoepels overeengekomen toe te werken naar een vervolg op de green deal.

Bereikte resultaten zijn:

>Nulmeting op basis van enquêtes geven inzicht in de aandacht van cure en care voor het thema duurzaamheid. Er is bij vele instellingen aandacht voor duurzaam, maar bij nog meer instellingen nauwelijks

Tientallen instellingen werken toe naar een integraal keurmerk voor een duurzame bedrijfsvoering. Met name via de lokale en de regionale aanpak met gemeenten zijn veel instellingen aan de slag gegaan.

Tientallen bestuurders hebben meegedacht over hun rol bij het thema. De dialoog is aangewakkerd

10 oktober 2017 besloten het ministier van VWS en alle zorgkoepels samenwerking voor duurzaam nader te verkennen met het oog op ene vervolg green deal 2.0

Begin 2018 benadrukte de energietafels het ministerie van EZK de noodzaak voor extra inspanningen voor CO2 reductie

Juni 2018 start het ministerie van VWS een programmadirectie duurzaam

Zomer 2018 wordt verder gesproken over de invulling van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Centraal staan daarbij 50% CO2 reductie in 2030, Circulaire bedrijfsvoering, Medicijnresten uit afvalwater, en Gezonde leefomgeving en milieu.

10 oktober 2018 staat de ondertekening gepland. Routekaarten cure en care geven de inhoudelijke thema aan. Ieders inbreng wordt nader ingevuld.

De Green Deal staat in het teken van bewustwording realiseren, de partijen betrekken kennis uitwisselen en via de dialoog de ambities bepalen. De nadering van een nieuw energieakkoord bracht de inspanningen van vooral ministerie VWS en de zorgkoepels begin 2018 in een versnelling. Niet alleen bewustwording ook daden en resultaten worden vanaf heden op korte termijn van de overheid en van de zorg verwacht. Een eigen aanpak vanuit de sector en investeren op de natuurlijke momenten wordt als veel kosten-effectiever gezien dan extra wetgeving.

De Green Deal Duurzame Zorg 2.0 gaat zich richten op een brede aanpak met betrokkenheid van de hele sector
De eerste drie thema’s
- 50% reductie CO2 in 2030 en klimaatneutraal in 2050,
- een circulaire bedrijfsvoering,
- medicijnen uit afvalwater,
komen voort uit het regeerakkoord en gaan in alle sectoren de milieudruk aanpakken.

Het thema `gezonde leefomgeving en milieu´ verbindt duurzaam met de core business van gezondheidszorg. Een gezonde leefomgeving leidt tot minder ziekten en zorgvraag. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Lees verder

Ook meedoen zorginstellingen

Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen aanhaken bij de Green Deal. Hiermee laat u zien dat u structureel werkt aan een duurzame zorg.

Lees verder

De ambitie voor de Green Deal

De ambitie is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering en toewerken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk van voldoende kwaliteit en afgegeven onder accreditatie of op een andere, gelijkwaardige wijze inzichtelijk maken dat zij werken aan de systematische en integrale verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Deze ambitie is niet gehaald maar niet getreurd. in 2018 wordt met heel veel partijen aan de ambitie gewerkt. Het ministerie van VWS en de brancheorganisaties in de zorg werken actief mee aan de greendeal 2.0 en vertalen het initiatief in structurele samenwerking voor een duurzame zorg.

Doel van de Green Deal 1 is het versnellen van de verduurzaming van de zorgsector:

 1. Agendering bij bestuurders
  Nagaan wat er leeft bij bestuurders en hoe van daaruit verbinding met de Green Deal gemaakt kan worden. Hoe kunnen de ministeries, zorgkoepels en bijv. wethouders daar aan bijdragen?

 2. Delen en verbinden van kennis en best practices.
  Er is veel kennis en er zijn veel initiatieven. Hoe zorgen we dat dit beter bekend wordt en hoe kunnen we elkaar versterken?

 3. Bewustwording en communicatie
  Het is essentieel dat ook patiënten, bewoners en medewerkers in de zorg aanhaken.

 4. Verdieping
  Kennis binnen de green deal thema’s moet zich blijven ontwikkelen. Dit wordt bereikt door onder andere het organiseren van kennissessies of een Community of Practice (CoP). Onderwerpen die o.a. genoemd werden: voedsel, energie, afvalstoffen, disposables, duurzaam inkopen.

 5. Ondersteunen van regionale aanpak van zorgaanbieders
  Een regionale aanpak bewerkstelligt samenspraak met gemeenten en omgevingsdiensten, zoals die in Amsterdam, Breda en regio IJmond zijn opgezet en vervolgens ook in o.a. Utrecht, Leiden, Apeldoorn, Arnhem Eindhoven, Hart van Brabant, provincie Utrecht.
 6. Toekomstagenda
  De punt op de horizon van duurzame zorg en de routes daarnaartoe.

Een 100 zorgaanbieders pakken intussen de Milieuthermometer Zorg op als het instrument om mee te doen met de Green Deal en zo tevens vrijstelling te krijgen voor de verplichte energieaudit (EED). Dit levert in 2018 een bundel met mooie ervaringen op.

10 oktober 2017 is de Green Deal ook besproken op een overleg tussen de DG Bas van Dungen van het ministerie van VWS en bestuurders van de brancheorganisaties en instellingen. Afgesproken is dat de partijen toewerken naar een gezamenlijke green deal 2.0, een vervolg na 2018 waarin de stap naar duurzame zorg structureel met alle partijen geborgd gaat worden.

Download hier
de Tekst Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg 2015
en de Samenvatting Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg.