De ambitie voor de Green Deal

De ambitie is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering en toewerken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk van voldoende kwaliteit en afgegeven onder accreditatie of op een andere, gelijkwaardige wijze inzichtelijk maken dat zij werken aan de systematische en integrale verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

De ambitie wordt niet geheel gehaald. Wel wordt begin 2018 met heel veel partijen aan de ambitie gewerkt. Het ministerie van VWS en de brancheorganisaties in de zorg denken voorjaar 2018 actief mee aan de greendeal 2.0 om structureel de samenwerking voor te zetten voor een duurzame zorg na 2018.

Doel van de Green Deal is het versnellen van de verduurzaming van de zorgsector:

  1. Agendering bij bestuurders. Nagaan wat er leeft bij bestuurders en hoe van daaruit verbinding met de Green Deal gemaakt kan worden. Hoe kunnen de ministeries, zorgkoepels en bijv. wethouders daar aan bijdragen?
  2. Delen en verbinden van kennis en best practices. Er is al heel veel kennis en er zijn al veel initiatieven. Hoe zorgen we dat dit beter bekend wordt en hoe kunnen we elkaar versterken?
  3. Bewustwording en communicatie, ook aanhaken van patiënten, bewoners en medewerkers in de zorg.
  4. Verdieping op thema’s, bijvoorbeeld door het organiseren van kennissessies of een Community of Practice (CoP). Onderwerpen die o.a. genoemd werden: voedsel, energie, afvalstoffen, disposables, duurzaam inkopen.
  5. Inventariseren en aanpakken van knelpunten, in afstemming met gemeenten en omgevingsdiensten.
  6. Ondersteunen van regionale aanpak van zorgaanbieders, gemeente en omgevingsdienst, zoals die in Amsterdam, Breda en Omgevingsdienst IJmond zijn opgezet en waaraan gewerkt wordt in o.a. Utrecht, Leiden en in het Rijnmond-gebied.
  7. Cijfers om activiteiten te onderbouwen, opzetten van een benchmark, nulmeting, KPI’s per thema bepalen, businesscases op toegevoegde waarde creëren, ketenprocessen duurzaam vs. niet duurzaam vergelijken.
  8. Toekomstagenda, de punt op de horizon van duurzame zorg en de routes daarnaartoe.

Een 75 zorgaanbieders pakken intussen de Milieuthermometer Zorg op als het instrument om mee te doen met de Green Deal en tevens vrijstelling te krijgen voor de verplichte energieaudit (EED). Dit levert in 2018 een bundel met mooie ervaringen op.

10 oktober 2017 is de Green Deal ook besproken op een overleg tussen de DG Bas van Dungen van het ministerie van VWS en bestuurders van de brancheorganisaties en instellingen. Afgesproken is dat de partijen toewerken naar een gezamenlijke green deal 2.0, een vervolg na 2018 waarin de stap naar duurzame zorg structureel met alle partijen geborgd gaat worden.

Download hier de Tekst Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg 2015 en de samenvatting Green Deal.