Activiteiten en resultaten

De green deal is in 2016 gestart met het instellen van een regiegroep en de vorming van een agenda. Vervolgens zijn 8 thema’s benoemd welke in 2016-2018 in werkgroepen zijn opgepakt.

Lees verder

Voor zorginstellingen

Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen aanhaken bij de Green Deal. Hiermee laat u zien dat u structureel werkt aan een duurzame zorg.

Lees verder

De ambitie voor de Green Deal

De ambitie is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering en toewerken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk van voldoende kwaliteit en afgegeven onder accreditatie of op een andere, gelijkwaardige wijze inzichtelijk maken dat zij werken aan de systematische en integrale verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

De ambitie wordt niet geheel gehaald. Wel wordt begin 2018 met heel veel partijen aan de ambitie gewerkt. Het ministerie van VWS en de brancheorganisaties in de zorg denken voorjaar 2018 actief mee aan de greendeal 2.0 om structureel de samenwerking voor te zetten voor een duurzame zorg na 2018.

Doel van de Green Deal is het versnellen van de verduurzaming van de zorgsector:

 1. Agendering bij bestuurders
  Nagaan wat er leeft bij bestuurders en hoe van daaruit verbinding met de Green Deal gemaakt kan worden. Hoe kunnen de ministeries, zorgkoepels en bijv. wethouders daar aan bijdragen?

 2. Delen en verbinden van kennis en best practices.
  Er is al heel veel kennis en er zijn al veel initiatieven. Hoe zorgen we dat dit beter bekend wordt en hoe kunnen we elkaar versterken?

 3. Bewustwording en communicatie
  Het is essentieel dat ook patiënten, bewoners en medewerkers in de zorg aanhaken.

 4. Verdieping
  Kennis binnen de green deal thema’s moet zich blijven ontwikkelen. Dit wordt bereikt door onder andere het organiseren van kennissessies of een Community of Practice (CoP). Onderwerpen die o.a. genoemd werden: voedsel, energie, afvalstoffen, disposables, duurzaam inkopen.

 5. Inventariseren en aanpakken van knelpunten
  Dit moet afgestemd worden met gemeenten en omgevingsdiensten.

 6. Ondersteunen van regionale aanpak van zorgaanbieders
  Een regionale aanpak kan bewerkstelligd worden in samenspraak met gemeenten en omgevingsdiensten, zoals die in Amsterdam, Breda en Omgevingsdienst IJmond zijn opgezet en waaraan gewerkt wordt in o.a. Utrecht, Leiden en in het Rijnmond-gebied.

 7. Cijfers om activiteiten te onderbouwen
  Zoals het opzetten van benchmarks, nulmetingen, het bepalen van KPI’s per thema, het creëren van businesscases op toegevoegde waarde en het vergelijken van ketenprocessen op duurzaamheid.

 8. Toekomstagenda
  De punt op de horizon van duurzame zorg en de routes daarnaartoe.

Een 75 zorgaanbieders pakken intussen de Milieuthermometer Zorg op als het instrument om mee te doen met de Green Deal en tevens vrijstelling te krijgen voor de verplichte energieaudit (EED). Dit levert in 2018 een bundel met mooie ervaringen op.

10 oktober 2017 is de Green Deal ook besproken op een overleg tussen de DG Bas van Dungen van het ministerie van VWS en bestuurders van de brancheorganisaties en instellingen. Afgesproken is dat de partijen toewerken naar een gezamenlijke green deal 2.0, een vervolg na 2018 waarin de stap naar duurzame zorg structureel met alle partijen geborgd gaat worden.

Download hier de Tekst Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg 2015 en de samenvatting Green Deal.