Ambitie

De Green Deal is eind 2015 gestart met de ambitie dat ziekenhuizen en overige zorgaanbieders een begin maken met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering en toewerken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk van voldoende kwaliteit en afgegeven onder accreditatie of op een andere, gelijkwaardige wijze inzichtelijk maken dat zij werken aan de systematische en integrale verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Resultaten zijn:

> Nulmeting op basis van enquêtes geven inzicht in de aandacht van cure en care voor het thema duurzaamheid. 45% ziekenhuizen en 25% overige instellingen heeft in 2018 aandacht voor duurzaam.

> 84 zorginstellingen zijn in 10 regionale samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan met de Milieuthermometer Zorg. De gemeenten verminderen de handhaving en organiseren kennisbijeenkomsten.

> Ook een 20-tal individuele ziekenhuizen en zorginstellingen hebben de uitdaging voor het keurmerk opgepakt.

> De werkgroep toekomstagenda heeft de zorg van de toekomst als wenkend perspectief uitgetekend

> De werkgroep energie heeft bij 3 instellingen een energie-trek uitgevoerd.

> De werkgroep medicijnresten het meegedacht voor Deltaprogramma water, voor aanpak medicijnresten in de keten

> Tientallen bestuurders hebben meegedacht over hun rol bij het thema. De dialoog is in de sector aangewakkerd.

10 oktober 2017 besloten het ministier van VWS en alle zorgkoepels samenwerking voor duurzaam nader te verkennen met het oog op een vervolg green deal. Een jaar later, 10 oktober 2018, de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst.

De Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst heeft als uitdaging
- 49% CO2 reductie in 2030
- Circulaire bedrijfsvoering
- Medicijnresten uit afvalwater,
- Gezond makende leefomgeving en milieu.

Routekaarten cure en care geven de rode draad van de inhoud aan. De inbreng van alle partners wordt voor de uitwerking gezocht.

De eerste Green Deal stond vooral in het teken van stimuleren bewustwording, en instellingen aan de slag krijgen. De vervolg deal sluit aan op ambities rijksbeleid en streeft de gehele sector mee te krijgen. Daden en resultaten worden vanaf heden verwacht, regie vanuit zorgkoepels en zorgbranches en facilitering vanuit het Rijk.

Het thema `gezond makende leefomgeving en milieu´ verbindt duurzaam met de core business van gezondheidszorg. Een gezond makende leefomgeving leidt tot minder ziekten en zorgvraag. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Lees verder

Ook meedoen zorginstellingen

Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen aanhaken bij de Green Deal. Hiermee laat u zien dat u structureel werkt aan een duurzame zorg.

Binnenkort wordt deze pagina met de nieuwe green deal acties aangevuld

Download hier
de Tekst Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg 2015
en de Samenvatting Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg.