Wat is de Milieuthermometer Zorg?

Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. Dit zorgspecifieke milieumanagementsysteem omvat de onderwerpen binnen het thema “Planet” van het People-Planet-Profit gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Leidinggevenden die met de Milieuthermometer Zorg werken geven aan dat het instrument focus geeft voor het aanpakken van nuttige milieumaatregelen. Het zet de neuzen van de medewerkers dezelfde kant op. De meeste maatregelen kunnen opgepakt worden binnen de bestaande taken. Door op het juiste moment rekening te houden met duurzaamheid gaat het in één keer goed en bespaart de instelling tijd en kosten.


Met de Milieuthermometer Zorg krijgt de directie beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur).

We hebben ook een kort filmpje (ongeveer 10 minuten) over de Milieuthermometer Zorg.

Snel zien welke zorgorganisaties certificaathouder zijn? Kijk hier voor een totaaloverzicht.

Update certificatieschema Milieuthermometer Zorg (versie 7)

Dit najaar (oktober 2024) komt er een nieuw criteriaschema voor de Milieuthermometer Zorg. Een kernteam met het MPZ bureau en leden van vijf zorgsectoren is van start gegaan. Daarnaast zijn er themateams aan de slag. Verder komen er in twee consultatierondes op het concept van versie 7 in april en juni. We houden je via de MPZ nieuwsbrief en mail op de hoogte.

Tijdlijn (globaal)

  • Jan. – Feb.: ophalen input, themateams aan de slag
  • Maart: samenstellen concept 1
  • April: consultatieronde 1
  • Mei: verwerken feedback, samenstellen concept 2
  • Juni: consultatieronde 2
  • Juli: pilot audits
  • Aug.: verwerken feedback, definitief schema
  • Sept.: puntjes op de i
  • Okt.: lancering Milieuthermometer Zorg versie 7

Overgangsperiode naar versie 7: wat betekent dit voor jouw organisatie?

Het geactualiseerde certificatieschema (v. 7) wordt op 1 oktober 2024 gepubliceerd en is geldig voor een periode van drie jaar tot 1 oktober 2027.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Reeds gecertificeerd? Overgangstermijn van één jaar tot 1 oktober 2025

Controle vóór 1 oktober 2025 controle volgens oude óf nieuwe certificatieschema
Controle na 1 oktober 2025 controle volgens nieuwe schema, waarbij de organisatie met terugwerkende
kracht vanaf 1 oktober 2025 aantoonbaar aan het nieuwe certificatieschema
dient te voldoen.

Voorbeeld: De eisen voor duurzaam inkopen zijn aangescherpt of vernieuwd. De instelling voert op 1 december 2025 een inkooptraject uit en de controle audit vindt pas plaats op 1 september 2026. De zorgorganisatie dient op het moment van de controle sowieso aan de nieuwe eisen te voldoen en aan te tonen dat het inkooptraject na 1 oktober 2025 is uitgevoerd in overeenstemming met de nieuwe eisen.
Kortom: na 1 oktober 2025 dienen alle instellingen aan de nieuwe eisen te voldoen ongeacht het moment waarop de controle plaatsvindt.

Reeds gecertificeerd? Nieuwe offerte i.v.m. uitbreiding aantal locaties, hoger niveau certificering of afloop huidige cyclus

Opdracht vóór 1 oktober 2024 keuring volgens oude certificatieschema tot 1 oktober 2025 óf nieuwe schema
Opdracht na 1 oktober 2024 keuring volgens nieuwe certificatieschema

Nog niet gecertificeerd?

Opdracht vóór 1 oktober 2024 keuring volgens oude certificatieschema t/m 28 februari 2025 óf nieuwe certificatieschema
Opdracht na 1 oktober 2024 keuring volgens nieuwe certificatieschema

Let op: in verband met extra werk auditor kan de werkwijze van controles veranderen

Het advies van MPZ, SMK en CERTI Nederland is om in een zo vroeg mogelijk stadium aan de eisen van het vernieuwde certificatieschema (v. 7) te voldoen. De organisatie heeft altijd de gelegenheid om op eventuele geconstateerde afwijkingen te reageren met corrigerende maatregelen en kan daarmee de audit als leermoment gebruiken. In een uiterst geval, indien blijkt dat binnen een reële termijn (maximaal drie maanden) niet aan de eisen van het nieuwe certificatieschema kan worden voldaan, kan de instelling alsnog een beroep doen op de bovenstaande overgangstermijnen.

Lees meer

Infographic over de Milieuthermometer Zorg
Bekijk deze handige infographic over het waarom van de Milieuthermometer Zorg.
Je kunt de infographic ook als pdf downloaden > Infographic over de Milieuthermometer Zorg, 2023, MPZ

Ons milieubeleid was vooral gebaseerd op ISO 14001. De Milieuthermometer Zorg is veel concreter. Het is een helder instrument en beknopt ook. Het is geen papierberg waar je doorheen moet worstelen.
Ellen Parma, OLVG