Update certificatieschema Milieuthermometer Zorg (versie 7)

Eind dit jaar komt er een nieuw criteriaschema voor de Milieuthermometer Zorg. Daar draagt een koepelteam zorg voor met een brede vertegenwoordiging van gebruikers van de Milieuthermometer Zorg. Er zijn twee consultatierondes op het concept van versie 7 in juni en augustus. We houden je via de MPZ Nieuwsbrief en mail op de hoogte.

Verwachte tijdlijn

  • Jan-apr: ophalen input, themateams aan de slag
  • Mei: samenstellen concept-schema 1
  • Juni: consultatieronde 1 (inmiddels gesloten)
  • Juli: verwerken feedback, samenstellen concept-schema 2
  • Aug: consultatieronde 2
  • Sep: pilot audits
  • Okt-dec: verwerken feedback, opstellen templates en hulpdocumenten
  • (Definitief) 1 januari 2025: Lancering Milieuthermometer Zorg versie 7

Korte verlenging schema 6 tot eind van het jaar.
In verband met drukte bij MPZ is de eerste consultatieronde later van start gegaan dan gepland. Door deze vertraging laten we schema 6 enkele maanden langer door lopen. Hierdoor hebben gebruikers meer tijd om zich goed op het nieuwe schema voor te bereiden.

Consultatieronde 1: nu gesloten

De eerste consultatieronde is inmiddels een feit. Tot 1 juli 2024 kon je reageren op het concept-schema. Veel dank aan een ieder die feedback heeft gegeven. Met deze feedback maken we een tweede concept dat in augustus in consultatie zal gaan. Hierbij is nog gelegenheid te reageren op kleine punten en voorgestelde score van extra’s.

Overgangsperiode naar versie 7: wat betekent dit voor jouw organisatie?

UPDATE 13 juni: De informatie rondom de overgangsperiode is in verband met de nieuwe lanceringsdatum aangepast.

Het geactualiseerde certificatieschema (v. 7) wordt op 1 januari 2025 gepubliceerd en is geldig voor een periode van drie jaar tot 1 januari 2028.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Reeds gecertificeerd? Overgangstermijn van één jaar tot 1 januari 2026

Controle vóór 1 januari 2026 controle volgens oude óf nieuwe certificatieschema
Controle na 1 januari 2026 controle volgens nieuwe schema, waarbij de organisatie met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2026 aantoonbaar aan het nieuwe certificatieschema
dient te voldoen.

Voorbeeld: De eisen voor duurzaam inkopen zijn aangescherpt of vernieuwd. De instelling voert op 1 maart 2026 een inkooptraject uit en de controle audit vindt pas plaats op 1 december 2026. De zorgorganisatie dient op het moment van de controle sowieso aan de nieuwe eisen te voldoen en aan te tonen dat het inkooptraject na 1 januari 2026 is uitgevoerd in overeenstemming met de nieuwe eisen.
Kortom: na 1 januari 2026 dienen alle instellingen aan de nieuwe eisen te voldoen ongeacht het moment waarop de controle plaatsvindt.

Reeds gecertificeerd? Nieuwe offerte i.v.m. uitbreiding aantal locaties, hoger niveau certificering of afloop huidige cyclus

Opdracht vóór 1 januari 2025 keuring volgens oude certificatieschema tot 1 januari 2026 óf nieuwe schema
Opdracht na 1 januari 2025 keuring volgens nieuwe certificatieschema

Nog niet gecertificeerd?

Opdracht vóór 1 januari 2025 keuring volgens oude certificatieschema t/m 28 februari 2025 óf nieuwe certificatieschema
Opdracht na 1 januari 2025 keuring volgens nieuwe certificatieschema

Let op: in verband met extra werk auditor kan de werkwijze van controles veranderen

Het advies van MPZ, SMK en CERTI Nederland is om in een zo vroeg mogelijk stadium aan de eisen van het vernieuwde certificatieschema (v. 7) te voldoen. De organisatie heeft altijd de gelegenheid om op eventuele geconstateerde afwijkingen te reageren met corrigerende maatregelen en kan daarmee de audit als leermoment gebruiken. In een uiterst geval, indien blijkt dat binnen een reële termijn (maximaal drie maanden) niet aan de eisen van het nieuwe certificatieschema kan worden voldaan, kan de instelling alsnog een beroep doen op de bovenstaande overgangstermijnen.