Green Deal voor duurzame zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft 10 oktober 2018 de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Dit is het vervolg op een Green Deal Zorg uit 2015 waarvan MPZ initiatiefnemer was. Nu maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Minister Bruno Bruins: “De zorg werkt hard om mensen beter te maken maar is tegelijkertijd nog een grote vervuiler. Milieuvervuiling leidt wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte. Die tegenstrijdigheid willen we aanpakken. Het bewustzijn en enthousiasme om mee te werken aan duurzame zorg groeit gelukkig snel. Daar wordt iedereen beter van.”.

Zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven maken afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Gezamenlijk streven ze naar het terugdringen van CO2, zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde leefomgeving. Op 10 oktober 2018 sluiten ze hiertoe de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.

Het initiatief voor deze Green Deal Zorg komt van MPZ en alle brancheorganisaties van curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden. Zij allen weten zich verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen, want de zorgsector is medeveroorzaker van milieuvervuiling en klimaatverandering.

Foto: Minister Bruno Bruins en Adriaan van Engelen (MPZ) feliciteren elkaar met de deal.

Vier doelen
De eerste Green Deal – 2015: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ – initiatief van het Milieuplatform Zorg – heeft een brede beweging in gang gezet. Steeds meer zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn daardoor gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verder verduurzamen van de zorgsector.
De nieuwe Green Deal spitst zich toe op vier concrete doelen: terugdringen van CO2-uitstoot, circulair werken, schoner water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving voor patiënten en cliënten en zorgmedewerkers.

Veel ondersteuning
Landelijke en lokale overheden, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen hebben zich aangesloten bij de nieuwe Green Deal. Elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden ondersteunen zij de verduurzaming van zorgorganisaties. Zo zullen de ministeries zich inspannen om belemmeringen weg te nemen in wet- en regelgeving, als die het behalen van de doelstellingen van de Green Deal in de weg staan.
Het ministerie van VWS start een programma Duurzaamheid ter ondersteuning van het uitvoeren van de Green Deal. Het ministerie heeft bovendien een Kwartiermaker Green Deal Zorg aangesteld die een initiërende, stimulerende en verbindende rol zal vervullen.
Daarnaast is er een groot aantal bedrijven die producten en diensten leveren waarmee de doelstellingen van de Green Deal kunnen worden gerealiseerd. Ook zij ondertekenen de overeenkomst.

Het terugdringen van CO2-uitstoot
De Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ sluit aan bij het Klimaatakkoord waarin ook zorgorganisaties afspreken de CO2-uitstoot terug te dringen. Die ambitie vraagt volgens de ondertekenaars van de Green Deal om een andere benadering van de zorgverlening, het beheer van het vastgoed en de bedrijfsvoering van de sector. Energiebesparing en de inzet van duurzame energie moeten vast onderdeel gaan vormen van beslissingen over (ver)bouw, mobiliteit en inkoop. Elke brancheorganisatie levert hiervoor uiterlijk 1 mei 2019 een routekaart voor een (wijkgerichte) aanpak die aansluit bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Circulair werken
De groeiende (wereld)bevolking en de toenemende welvaart doen een steeds groter beroep op de beschikbare grondstoffen. Daarom is het noodzakelijk efficiënter en minder verspillend met die grondstoffen om te gaan. Voor de zorg is het tegengaan van verspilling ook uit een oogpunt van financiële duurzaamheid van groot belang. Daarom neemt de sector zich voor om steeds meer circulair te gaan werken. Het streven is ‘circulair’ een vast criterium te maken bij alle inkoop van goederen en immateriële zaken. In de zorg liggen de mogelijkheden daarvoor onder meer bij de inkoop, de voeding, geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.

Schoon water
Medicijnresten die na gebruik in het riool komen, hebben negatieve gevolgen voor het ecosysteem en de drinkwaterbereiding. De totale medicijnvracht, gemeten bij de waterzuiveringsinstallaties, is groot en zal – zonder maatregelen – nog groeien. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ wil de zorgsector de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training.

Een gezond makende leef- en verblijfsomgeving
Bij het verduurzamen van de zorg(sector) gaat het ook om een gezond leef- en werkklimaat. In zorginstellingen waar zorg en wonen samengaan, kunnen de binnen- en buitenruimte mogelijkheden bieden voor beweging en ontspanning. Dit bevordert het welzijn en welbevinden van patiënten, cliënten en zorgpersoneel. Ook in ziekenhuizen draagt een gezonde verblijfsomgeving bij aan het herstelproces en het welbevinden. Een groene werkomgeving voor de zorgprofessionals vergroot ook hun inzetbaarheid en persoonlijk welbevinden.

Ondersteuning
Brancheorganisaties gaan hun leden nog actiever dan voorheen bewust maken van het belang van duurzaam werken. Daarnaast ondersteunen zij bestuurders en zorgverleners door het aandragen van kennis en goede voorbeelden.
De zorgsector kent ook een groeiend aantal ‘duurzaamheidsambassadeurs’. Dat zijn zowel bestuurders als zorgverleners die binnen hun eigen organisatie de vaandeldragers en voortrekkers zijn in het proces van verduurzaming.

Ook de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), evenals patiënten- en cliëntenorganisaties verbinden zich aan de Green Deal Zorg. Alle beseffen dat verduurzaming noodzakelijk is om continuïteit van de zorg ook op lange termijn te waarborgen.

Bij de ondertekenaars horen ook het Nevi-Zorg en Intrakoop, inkooporganisaties. Daarnaast is er een groot aantal bedrijven dat producten en diensten levert waarmee de doelstellingen van de Green Deal kunnen worden gerealiseerd. Ook zij ondertekenen de overeenkomst.

Landelijke en lokale overheden, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen hebben zich aangesloten bij de nieuwe Green Deal. Elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden ondersteunen zij de verduurzaming van zorgorganisaties. Zo zullen de ministeries zich inspannen om belemmeringen weg te nemen in wet- en regelgeving, als die het behalen van de doelstellingen van de Green Deal in de weg staan.

?

Tekst Green Deal Gezonde Zorg voor Duurzame Toekomst 10 oktober 2018

Flyer Green Deal Duurzame Zorg 2018, VWS