Nieuwe afspraken voor meer verduurzaming van de zorg

01-11-2022

Op 4 november 2022, tijdens de Nationale Klimaatweek, wordt de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ gepubliceerd. Deze dag ondertekenen diverse partijen uit de zorgsector, waaronder MPZ, en minister Ernst Kuipers de nieuwe Green Deal 3.0. In de nieuwe Green Deal committeren de partijen zich aan meer inzet om de zorg verder te vergroenen.

Green Deal Duurzame Zorg 2.0 afgelopen
De recent afgelopen Green Deal Duurzame Zorg 2.0 werd ondertekend door meer dan 330 partijen uit het zorgveld en daarbuiten. Vanuit de zorgsector was er veel animo om een nieuwe Green Deal met concretere afspraken te realiseren. De klimaatcrisis vormt namelijk een grote bedreiging voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de zorgvraag groeit. De zorgsector draagt zelf bij aan klimaatverandering door onder meer de hoeveelheid CO2 die zij uitstoot en de hulpmiddelen die zij vaak na eenmalig gebruik weer weggooit. Steeds meer zorgaanbieders en zorgprofessionals willen deze paradox tegengaan. Daarom hebben andere brancheorganisaties uit de zorg, van zorgverzekeraars en van banken samen gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Green Deal. Dit proces werd gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Concretere doelen
In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg zijn er concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt in deze Green Deal meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom. De vijf thema’s in de Green Deal zijn:
1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering;
2. Vergroten van kennis & bewustwording;
3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050;
4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050;
5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

De partijen uit het zorgveld werken de doelstellingen en afspraken de komende tijd uit in sectorale uitvoeringsplannen. Hierin verduidelijken ze op welke manier er uitvoering komt aan de afspraken in de Green Deal en wat daar voor nodig is.

Landelijk ondertekenmoment: 8 december
Partijen uit het zorgveld en daarbuiten worden opgeroepen de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg mede te ondertekenen. Op 8 december 2022 sloten 150 organisaties bij de green deal Samen werken we aan duurzame zorg! aan. Zie ook www.greendealduurzamezorg.nl