STAPPENPLAN HUURVASTGOED: VAN SPLIT NAAR SHARED INCENTIVE

Juli 2020

Split incentive is een knelpunt bij het verduurzamen van huurvastgoed. Vastgoedeigenaren willen niet investeren in maatregelen voor het verduurzamen van het gebouw als alleen de huurder hiervan profiteert (een lagere energierekening). In de zorg is dit een grote belemmering, want ongeveer de helft van het zorgvastgoed wordt gehuurd. MPZ en Stichting Stimular schreven voor het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ, dezorgduurzaam.nl) een stappenplan om de split incentive op te lossen. Het stappenplan is gebaseerd op praktijkervaringen, opgesteld in samenwerking met meerdere zorginstellingen en woningcorporaties. De werkwijze is ook inzetbaar bij organisaties in andere branches.

Op zoek naar de shared incentive
Het goede nieuws: als de businesscase goed is, komen huurder en verhuurder meestal wel uit de verdeling van kosten en baten. Denk bijvoorbeeld aan een huurverhoging, of het verrekenen van de investering met andere kosten. Er ontstaat dan een gezamenlijk belang om het gebouw te verduurzamen. De split incentive wordt een shared incentive. Het stappenplan geeft huurders handvatten om het gesprek met de verhuurder aan te gaan. In het vooronderzoek bleek namelijk dat het overleg al in een vroeg stadium vastloopt.

Het split incentive knelpunt
De ‘split incentive’ leidt tot problemen wanneer een huurder aan de slag wil met het verduurzamen van het gebouw, maar de verhuurder een lagere ambitie heeft. De verhuurder zal niet geneigd zijn om te investeren als de opbrengsten alleen bij de huurder belanden. Als huurder en verhuurder niet ‘als vanzelfsprekend’ met elkaar om de tafel gaan om dit probleem op te lossen stagneert de verduurzaming. Het is dus van groot belang dat huurders en verhuurders sámen werken aan het oplossen van de split incentive.

Milieuplatform Zorgsector (MPZ), Stichting Stimular en TNO werken samen aan de invulling van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ: www.dezorgduurzaam.nl). Dit expertisecentrum ondersteunt de zorgsector bij het werken aan de doelen uit het klimaatakkoord. Het centrum wordt gefaciliteerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wegwijzer split incentive
Een beknopte wegwijzer met een uitgelichte case die de route van split incentive naar shared incentive van verduurzaming huurvastgoed zorg beschrijft. Om direct mee aan de slag te gaan.
Download hier:
Wegwijzer split incentive, 2020, Stimular

Rapport split incentive
Achtergrondrapport bij de beknopte wegwijzer split incentive. Deze publicatie onderzoekt de weg ‘van split naar shared incentive’.
Download hier:
Rapport split incentive, 2020, Stimular