Zorgbranches vragen klimaatminister om bijdrage aan duurzame ambities

11-03-2022

In een brief aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie vragen de partners van de Green Deal Duurzame Zorg ondersteuning voor de ambities voor verduurzaming van de zorgsector. De oproep aan de minister gaat om duidelijke en eenvoudige wet- en regelgeving en het toekennen van financiële middelen voor de zorgsector, bijvoorbeeld uit het Klimaatfonds. MPZ werkte mee aan de eerste opzet van de brief en onderschrijft de noodzaak van ondersteuning.

De brief is opgesteld door de brancheorganisaties van de zorgaanbieders (ActiZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, De Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), Zorgverzekeraars Nederland en De Nederlandse Vereniging van Banken.

Negatieve impact gezondheidszorg op milieu
De betrokken partijen werken sinds 2018 samen in de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 om de negatieve impact van de gezondheidszorg op het milieu te reduceren. De zorg heeft een substantiële impact op het klimaat: 7% van de totale voetafdruk van Nederland, via directe en indirecte emissies. De klimaatcrisis, grondstoffenschaarste en afname van biodiversiteit hebben een negatieve invloed op de gezondheid van de mens. Duurzame zorg is daarmee zowel in het directe belang van de zorgsector als het gezamenlijke belang.

Ambities
De zorgsector werkt graag mee aan het realiseren van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen uit het coalitieakkoord. In de brief vragen de zorgbranches aan de minister om ondersteuning voor de ingezette duurzame route door middel van:

• duidelijke en heldere wet- en regelgeving met eenvoudige verantwoording, bijvoorbeeld door erkenning van de routekaarten duurzaam vastgoed;
• het stimuleren van circulaire zorg door (wetenschappelijke) kennisontwikkeling en duurzame innovaties of producten;
• het stimuleren van CO2-reductie door een deel van de financiële middelen uit het Klimaatfonds aan de zorgsector toe te kennen;
• het breed integreren van duurzaamheid in het (zorg)onderwijs en overheidsbeleid;
• het financieel bijdragen aan het reduceren van medicijnresten in afvalwater.

Transitie van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag
De Green Deal Duurzame Zorg sluit aan bij de ambities van het Klimaatakkoord en het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Het grote aantal ondertekenaars laat het draagvlak en het noodzakelijke belang zien van de transitie naar een duurzame zorg: van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. Momenteel wordt de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg ontwikkeld. Daarin komt meer aandacht voor preventie en voor duurzaamheid in onderwijs, naast blijvende aandacht voor de CO2-reductie, het circulair werken en de reductie van medicijnresten in water.

Lees hier de volledige brief en bijlage aan de minister
Brief aan minister Jetten
Bijlage bij brief aan minister Jetten