Gevaarlijke stoffen: GHS/CLP

Vanaf 1 januari 2009 geldt er regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Op die datum is de nieuwe verordening CLP in werking getreden. Dit is een implementatie van een wereldwijd systeem (Globally Harmonised System=GHS) dat er voor moet zorgen dat de communicatie over gevaarlijke stoffen wereldwijd op dezelfde wijze gebeurt.

Op de website kunt u onder de kop GHS/CLP veel over deze verordening lezen. Het is belangrijk als medewerker om te weten op welke wijze gevaarlijke stoffen aangegeven worden met deze symbolen, welke gevaarsaanduidingen er zijn en wat u kan tegenkomen op een etiket.

Vraag 1

Welke eigenschappen hebben gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 2

Op het etiket van een gevaarlijke stof kunnen zinnen zoals “Ontvlambaar gas” en “Kan brand veroorzaken of bevorderend: oxiderend” staan. Dit soort zinnen worden afgekort als:

Vraag 3

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 4

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.
Tot 1 juni 2015 zal het veiligheidsinformatieblad zowel informatie bevatten over de “oude” indeling als de “nieuwe’ indeling van gevaarlijke stoffen.

Vraag 5

Irriterend, schadelijke en sensibiliserende stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 6

De CLP-verordening is op 1-1-2009 in werking getreden.
Vanaf die datum mogen alleen nog maar nieuwe gevaarsymbolen gebruikt worden.

Vraag 7

Op het etiket van een gevaarlijke stof kunnen zinnen zoals “Voorzichtig wassen met veel water en zeep” en “Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden” staan. Dit soort zinnen worden afgekort als:

Vraag 8

Op het etiket van gevaarlijke stoffen kunnen woorden zoals GEVAAR en WAARSCHUWING staan.
Deze twee woorden worden genoemd:

Vraag 9

Op het etiket van een stof komen we het volgende symbool tegen:

Bij een dergelijk symbool behoort mogelijk één van de volgende H-zinnen:

Vraag 10

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 11

In het nieuwe systeem zijn de R- en S-zinnen vervangen door H- en P-zinnen. Daarnaast zijn er in de CLP nog aanvullende gevarenaanduidingen welke aan de CLP verordening zijn toegevoegd, die alleen binnen de EU-landen kunnen voorkomen. Deze zinnen worden afgekort als:

Vraag 12

Met onderstaand symbool wordt met de CLP verordening aangegeven dat het hier om bijtende stoffen gaat.

Vraag 13

Gasflessen die onder druk staan worden aangegeven met het volgende symbool:

Vraag 14

GHS/CLP is ingevoerd omdat?

Vraag 15

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken: