Gevaarlijke stoffen: Leidinggevenden

In de Factsheet gevaarlijke stoffen leidinggevenden wordt in kort bestek aandacht geschonken aan gevaarlijke stoffen. Aan het werken met gevaarlijke stoffen kunnen risico’s verbonden zijn. Door deze stoffen voorzichtig te behandelen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen kunnen de risico’s beheerst worden. Om dit op de juiste wijze te doen vragen wij uw aandacht voor (het herkennen van) de gevaren en de inzet van adequate beheersmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vraag 1

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 2

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen.

Vraag 3

Bij het ophalen en afvoeren van gevaarlijk afval horen enkele basisregels:

Vraag 4

Welke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool:

Vraag 5

Als leidinggevende kan ik bijdragen aan het veiliger werken met gevaarlijke stoffen door:

Vraag 6

Het transport van gevaarlijke stoffen is niet aan regels verbonden.

Vraag 7

Ik moet op mijn afdeling een registratie hebben van de aanwezige gevaarlijke stoffen.

Vraag 8

Bij incidenten met een gevaarlijke stof laat ik mijn medewerkers de boel opruimen.

Vraag 9

Stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze kanker veroorzaken worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 10

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 11

Flessen alcohol 70% die over de datum zijn worden gezien als gevaarlijk afval.

Vraag 12

Op het etiket van een gevaarlijke stof kan in combinatie met het gevarensymbool (rood/zwart/wit) ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 13

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 14

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 15

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 16

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is belangrijk bij handelingen met gevaarlijke stoffen. Als leidinggevende zorg ik dat:

Vraag 17

Werkzaamheden met gevaarlijke stoffen gebeuren op mijn afdeling op een veilige wijze. Ik doe dit door:

Vraag 18

Veilige opslag van vloeistoffen kan ik op de afdeling creëren door:

Vraag 19

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.

Vraag 20

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?