WAT DOEN WE?

De werkgroep komt circa twee keer per jaar bij elkaar. Zie voor informatie over de eerstvolgende bijeenkomst de agenda. In de werkgroep komen de onderstaande thema’s regelmatig aan de orde.

Draaiboek Afval voor de Zorg
Het Draaiboek Afval voor de Zorg, 2024, MPZ is een gids vol praktische informatie en voorbeelden om te werken aan afvalscheiding en tegengaan van verspilling van grondstoffen. Met informatie over wetgeving en beleid, hoe te werken aan draagvlak binnen de organisatie, uitleg over afvalscheiding en het uitvoeren van een nulmeting, maar vooral veel praktische maatregelen en voorbeelden ter inspiratie. De werkgroep houdt de informatie in het draaiboek actueel.

Toegang tot Gevaarlijke Stoffen Applicatie
Na vele jaren zoeken heeft MPZ in 2009 een eigen applicatie voor de zorg gelanceerd. In eigen beheer is met een gebruikersgroep van circa 40 instellingen een stoffendatabank opgebouwd en beheerd waar alle instellingen zich bij kunnen aansluiten. Ga direct naar de de Gevaarlijke Stoffen Applicatie.

SZA definitie
Het onderzoek van VROM heeft in 2007-2008 geleid tot een nieuwe definitie van Specifiek ZiekenhuisAfval (SZA). De werkgroep brengt informatie bijeen voor vertalen van de richtlijn naar de praktijk.

Afvalwijzer
De werkgroep heeft diverse afvalwijzers bijeengebracht die alle goede voorbeelden voor gebruik zijn.

Ervaringen met broncontroles ILT
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), een dienst die onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) valt, wil voorkomen dat gevaarlijke stoffen onjuist worden vervoerd en daardoor gevaarlijke situaties veroorzaken. Daarom houdt de inspectie geregeld controles ‘aan de bron’. Deze broncontroles zijn vooral preventief. Een inspecteur bezoekt de afzender of fabrikant van gevaarlijke stoffen en bekijkt onder meer:

  • hoe de stoffen worden verpakt;
  • of de juiste etiketten worden gebruikt;
  • of de documenten volledig en goed ingevuld zijn.

Met IenW zijn broncontroles besproken en afspraken over het vervolg gemaakt. Daarnaast is in samenwerking kennis verspreid naar zorginstellingen en ziekenhuizen. Als gevolg hiervan heeft de zorgsector het transport van diagnostische monsters in enkele jaren tijd zozeer verbeterd dat ILT nauwelijks meer extra controles uitvoert in de sector.

Medicijnen in Afvalwater
De werkgroep volgt het landelijk onderzoek naar medicijnen in afvalwater nauwgezet. Een uitgebreide studie geeft aan dat er mogelijk aandachtspunten voor de intramurale zorg liggen, omdat hier medicijnresten in hogere concentraties via het riool het milieu ingaan. Rond 2018 wordt aangescherpte wetgeving verwacht vanuit Europa. Mogelijk heeft dit in de toekomst consequenties voor instellingen.

Afvalwaterkosten
De Unie van Waterschappen is verzocht de afvalwatercoëfficiënt van afvalwater nader te onderzoeken, omdat uit de gegevens van de Werkgroep Monitoren blijkt dat zorginstellingen standaard te veel betalen voor afvalwater. In 2009 is de afvalwatercoëfficiënt voor zorginstellingen verlaagd. Zelf afvalwater laten analyseren was vanuit kostenoogpunt nagenoeg altijd zinvol, ondanks de hoge kosten van de analyses. Deze kostenpost is sindsdien voor veel instellingen komen te vervallen.

Voor meer informatie over deze werkgroep kun je contact opnemen met de werkgroep coördinator Adriaan van Engelen (tijdelijk; MPZ).