Globally Harmonized System (GHS)

Het Globally Harmonized System (GHS) is een initiatief van de Verenigde Naties om de informatie over gevaarlijke stoffen te harmoniseren. Het GHS werd in 2003 aangenomen en bevat criteria voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Het doel van het GHS is om de veiligheid en gezondheid van mensen en het milieu te verbeteren door een eenduidige communicatie over de gevaren en risico’s van gevaarlijke stoffen. Eén uniform systeem leidt tot minder gevaar en risico’s doordat:

 • Geen verwarring meer kan ontstaan door de verschillende symbolen voor gevaarlijke stoffen;
 • De classificatie-eisen gelijkgetrokken zijn.

Voorheen kon het zo zijn dat een stof met een LD50-waarde van 259 mg/l(oraal, rat) in Europa als schadelijk geclassificeerd werd, in de V.S. als giftig werd gezien en in China zelfs helemaal geen classificatie kreeg. Met het invoeren van GHS krijgt de stof één classificatie die over de gehele wereld hetzelfde is.

Classification, Labelling & Packaging of substances and mixtures (CLP)

GHS is in de Europese Unie (EU) geïmplementeerd als ‘Classification, Labelling & Packaging of substances and mixtures (CLP). Deze verordening (1272/2008/EG) is in januari 2009 voor alle landen van de EU van kracht geworden. De verordening vervangt sinds 1 juni 2015 de eerdere richtlijnen voor indeling en etikettering van stoffen en mengsels (Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG) en de daarop gebaseerde nationale wetgevingen (Wet Milieugevaarlijke Stoffen in Nederland)). Sinds 1 juni 2015 is de indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels verplicht volgens CLP en bevat het veiligheidsinformatieblad alleen nog maar deze “nieuwe” informatie.

Wat is nieuw en anders?

Het belangrijkste verschil tussen GHS/CLP en de eerdere wetgeving is het nieuwe etiketteringssysteem (symbolen, gevarenklasse, signaalwoorden en waarschuwingswoorden).

Huidig systeem

 • Oranje/zwart, vierkante symbolen
 • 15 gevarenklassen
 • R(isk)-zinnen
 • S(afety)-zinnen

EU-GHS/CLP

 • Rood/wit/zwart, ruitvormige symbolen
 • gevarenklassen met onderverdelingen
 • Signaalwoorden: Gevaar en Waarschuwing
 • H(azard)-zinnen
 • P(rotection)-zinnen
 • EUH-zinnen (zinnen specifiek voor Europa)

Nieuw gevaarsetiket

Het nieuwe gevaarsetiket ziet er als volgt uit:

Het gevaarsetiket moet in ieder geval bevatten:

Er zijn 2 signaalwoorden:

Gevaar voor de ernstigere gevaarcategoriën en Waarschuwing ter aanduiding van de minder ernstige gevaarcategoriën.