Gevarenklassen

In de CLP richtlijn zijn de volgende gevarenklassen gedefinieerd in drie groepen:

Fysische gevaren

 • ontplofbaar
 • ontvlambare gassen
 • ontvlambare aerosolen
 • oxiderende gassen
 • gassen onder druk
 • ontvlambare vloeistoffen
 • ontvlambare vaste stoffen
 • zelfontledende stoffen en mengsels
 • pyrofore vloeistoffen
 • ontvlambare vaste stoffen
 • zelfontledende stoffen en mengsels
 • pyrofore vloeistoffen
 • pyrofore vaste stoffen
 • voor zelfverhitting vatbare stoffen/mengsels
 • stoffen/mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen
 • oxiderende vloeistoffen
 • oxiderende vaste stoffen
 • organische peroxiden
 • bijtend voor metalen

Gezondheidsgevaren

 • acuut toxisch
 • huidcorrosie/-irritatie
 • ernstig oogletsel/oogirritatie
 • sensibilisatie van de luchtwegen of huid
 • mutageniteit in geslachtscellen
 • kankerverwekkendheid
 • voortplantingstoxiciteit
 • specifieke doelorgaantoxiciteit bij √©√©nmalige blootstelling
 • specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling
 • aspiratiegevaar

Milieugevaren

 • acute aquatische toxiciteit
 • chronische aquatische toxiciteit

Enkele van bovenstaande klassen worden ook nog onderverdeeld in subklassen. Zo worden bijvoorbeeld ontvlambare gassen onderverdeeld in een categorie 1 en 2. Klik hier voor een volledig overzicht.